Hvordan kommer jeg af med gammel medicin?

Er du typen, der gemmer din gamle medicin, fordi du tror du får brug for den igen? Det er ikke nogen god ide, da medicin har begrænset holdbarhed.

Hvad gør du, hvis:

  • udløbsdatoen er overskredet på din medicin
  • medicinen har ændret udseende, lugt eller klistrer sammen
  • du har medicinrester fra et afsluttet behandlingsforløb

Så skal du aflevere medicinen på apoteket!

Medicin - farligt affald

Medicin betragtes som farligt affald, fordi det er giftigt for sundhed og miljø. Derfor skal medicin hverken skylles ud i vasken, i toilettet eller smides ud i skraldespanden. Ved at smide medicin i skraldespanden kan du, udover miljøforurening, risikere, at medicinen havner i de forkerte hænder fx hos børn.

Receptpligtig- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner, brugte kanyler, sprøjter og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette skal afleveres på apoteket.

Alt kviksølv, herunder kviksølvholdige præparater, termometre og batterier (NiMH og knapcellebatterier) skal samles særskilt. Knuste og defekte termometre pakkes, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan forårsage skade ved håndtering. Kan kviksølv- /NiMH batterier ikke udtages og afleveres for sig, skal hele produktet afleveres som kviksølvaffald. Du skal ikke aflevere tomme medicinglas på apoteket.

Tomme medicinglas i klart glas må smides i almindelige kommunale genbrugscontainere til glas. Brune medicinglas må ikke lægges i glascontaineren, men skal afleveres på modtagestationen, eller med almindelig dagrenovation (få styk ad gangen). Der er ingen problemer i forbindelse med de eventuelt meget små mængder medicinrester, der kan være tilbage i den tomme emballage. Tomme plastbeholdere og tømte blisterkort kan således også fjernes med almindelig dagrenovation.

Du skal desuden huske følgende:

  • Medicinaffald må ikke være blandet med andre typer affald.
  • Medicin skal helst afleveres i original emballage, så er det nemmere at sortere.
  • Brugte kanyler og skalpeller skal afleveres i godkendte kanylebokse. Disse kan fås på alle apoteker.
  • Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul-/hætteglasæsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt disse i en godkendt kanyleboks. Brugte og delvis tomme insulinpenne afleveres på det lokale apotek enten i original emballage eller en plasticpose. Tomme insulinpenne må gerne bortskaffes med dagrenovationen.
  • Gør opmærksom på, hvis det afleverede affald indeholder kanyler eller kviksølv

Medicinaffaldet sorteres på apoteket, og bliver sendt til korrekt destruktion på Kommunekemi i Nyborg.

Apoteket betragtes således som en modtagestation for medicinaffald, hvor kommunen varetager udgifterne i forbindelse med afhentning og bortskaffelse af affald.

Spørg dit lokale apotek, hvis du har yderligere spørgsmål omkring opbevaring og aflevering af medicinrester.

Note: Din kommune kan have en anden aftale om medicin og kanyler. Spørg apoteket eller kommunen.

Læs også: