Chat with us, powered by LiveChat Dosisdispensering af medicin øger trygheden
Kommuner og sundhedspersoner

Dosisdispensering har mange fordele for både borgere og fagpersonale

Dosisdispensering af medicin øger trygheden for både borgere og sundhedspersonale, da det giver et bedre overblik over den daglige medicin og sikrer korrekt og rettidig dosis. 


Manuel dispensering er ofte en kilde til fejl i medicindispensering. Dosisdispenseret medicin er derimod pakket af maskiner med skarp kontrol, og man er derfor sikker på, at det er den rette dosis, der gives til borgeren. 

Dosisdispenseret medicin bliver pakket i dosisruller, som giver et bedre visuelt overblik. Dette gør det nemmere for borgere med komplekst medicinforbrug at huske at tage al sin daglige medicin. Dosisdispensering gør det også nemmere for sundhedspersonale at opdage eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Dosisdispensering er med til at sikre en effektiv proces for borger og sundhedspersonale, da der automatisk bliver sendt en fornyelsesanmodning til lægen hver 14. dag. Dosisdispensering er også med til at undgå medicinspild, da borgeren kun får den medicin, der er behov for.  

Hvad er dosisdispensering?

Dosisdispenseret medicin, også kaldet dosispakket medicin, er færdigpakket medicin i en dosisrulle til 14 dage ad gangen. Hver dosis er pakket ind i hygiejniske engangsposer, som er nemme at åbne med fingrene eller en saks. På hver dosispose står borgerens navn, CPR-nummer, hvilken medicin posen indeholder, samt hvornår den skal tages. 

Læs også Apotekets kampagne om dosispakket medicin Dosispakket medicin (apoteket.dk)

Se filmen om dosispakket medicin Dosispakket medicin - hvordan bliver det til? (youtube.com)

Hvad er fordelene ved dosisdispenseret medicin

Dosisdispenseret medicin er langt mere sikkert end manuelt dispenseret medicin, da risikoen for fejldispensering reduceres markant. En opgørelse fra et pakkeapotek viser, at antallet af fejl svarer til 2 fejl pr. 1 million dosisposer. Til sammenligning har undersøgelser af manuel dispensering vist, at der er en fejlrate på 18.000-40.000 fejl pr. 1 million manuelle dispenseringer.

Tæt på ingen fejl

Dosisdispenseret medicin har en fejlrate på 2 fejl pr. 1 million doseringer. Manuel dispensering har derimod en fejlrate på 18.000-40.000 fejl pr. 1 million doseringer.

Dosisdispenseret medicin øger sandsynligheden for, at borgeren får den rette medicin på det rette tidspunkt.

Dosisdispenseret medicin er med til at sikre et bedre overblik over borgerens daglige medicinindtag, hvilket øger sandsynligheden for, at borgeren får den rette medicin på det rette tidspunkt. Medicindispenseringen bliver derfor mere tryg for borgeren selv, kommunens plejepersonale og borgerens pårørende. Et hollandsk studie viser, at 91 procent af de medicinbrugere, der får dosispakket medicin, er compliante. Til sammenligning gælder det kun for 58 procent af de borgere, hvor medicinen er manuelt dispenseret. 

Bedre compliance

Dosisdispensering sikrer en compliance-procent på 91 %, Derimod er kun 58 % af medicinbrugere, der får manuelt dispenseret medicin, compliante. 


Sundhedspersonale, læge og apotek kan også nemmere finde fejl og uhensigtsmæssigheder ved borgerens medicinering, såsom lægemidler der interagerer, når borgerens medicin er ordnet i daglige doser.  

Fordelene er bl.a.: 

For den praktiserende læge:

 • Øget medicinsikkerhed: Der er fotokontrol med dosispakningen, som sikrer at dosisrullerne stemmer overens med lægens ordination.
 • Bedre overblik: Det er nemmere at spotte fejl og uhensigtsmæssigheder, når størstedelen af borgerens medicin er organiseret i dosisruller.
 • Forbedret compliance: Det er nemmere for borgeren at opnå compliance, da det bliver nemmere og mere intuitivt at følge lægens anvisninger.
 • Effektiv proces: FMK sender automatisk en fornyelsesanmodning på recepter til lægen. Lægens arbejdsgang bliver således mere effektiv, og det mindsker sandsynligheden for, at borgeren løber tør for medicin.
 • Fleksibilitet: Det er altid muligt at ændre i den medicin, der skal dosispakkes. I mange tilfælde kan ændringen følge dosisperioden på 14 dage. I de tilfælde hvor ændringen skal ske straks, så kan der pakkes erstatningsruller eller tillægsruller med meget kort varsel.

For borgeren:

 • Øget tryghed: Det er nemmere for borgeren at tage den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. Dette mindsker sandsynligheden for fejlmedicinering, hvilket giver større udbytte af medicinen og derved bedre livskvalitet.
 • Mindre medicinspild: Borgeren får kun den medicin, som vedkommende skal bruge. Borgeren har derfor ikke et lager af medicin, som skal smides væk ved ændringer.
 • Lav egenbetaling: Pakkegebyret for dosispakket medicin er omfattet af reglerne for sygesikringstilskud og kommunalt helbredstillæg, hvis dosisdispensering er ordineret af en læge eller apotekets behandlerfarmaceut. Sygeforsikringen ”danmark” yder også tilskud.

For kommunens plejepersonale:

 • Bedre brug af ressourcer: Dosisdispenseret medicin sikrer, at fagprofessionelle i kommunen kan bruge minimal tid på dispensering af medicin. Dette frigiver tid og ressourcer til andre vigtige plejeopgaver.
 • Forbedret arbejdsmiljø: Dosisdispenseret medicin giver faglig tryghed, da muligheden for fejl reduceres markant. Det betyder mere overskud til pleje og omsorg. Derudover undgår kommunens plejepersonale fingerskader ved at åbne mange blisterpakninger hver dag.
Udregn tilskud og priser på dosisdispenseret medicin: Prisberegner dosispakket medicin (apoteket.dk)

Hvornår er dosisdispensering aktuelt?

Borgere, der får flere forskellige typer af medicin over en længere periode (evt. på forskellige tidspunkter af døgnet), kan få gavn af dosisdispenseret medicin.

Når en borger bruger mange typer af medicin, øges sandsynligheden for fejlmedicinering.

Et komplekst medicinforbrug gør det svært at overskue, om den rigtige medicin er blevet taget på de rigtige tidspunkter. Når en borger bruger mange typer af medicin, øges sandsynligheden for fejlmedicinering. Denne sandsynlighed mindskes med dosisdispensering, da man tydeligt kan se, om en dosis er blevet taget eller ej.

Mange medicinfejl sker i sundhedsvæsnet, og derfor kan dosisdispensering også være en fordel på fx plejehjem og bosteder og i hjemmeplejen, da det er nemmere for plejepersonalet at holde styr på borgerens medicin, når dagens medicin er pakket i dosisposer.

Læs også: Medicinfejl og fejlmedicinering kan reduceres med apotekets hjælp

Hvordan kan apoteket hjælpe med dosisdispensering?

Apotekerne er eksperter i medicin, og derfor er apoteket en oplagt samarbejdspartner, når det gælder om at tilrettelægge borgernes medicin på en hensigtsmæssig måde fx i form af dosisdispenseret medicin. 

Apotekerne samarbejder allerede med mange af landets kommuner om lægemiddelrelateret sundhedsfremme og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Apotekerne leverer kvalitetsstyrede sundhedsydelser med dokumenteret effekt, som øger sikkerheden og trygheden for både borgere og sundhedspersonale.

Det lokale apotek bistår gerne med dialog, rådgivning og aftaler vedrørende dosispakket medicin imellem apotek, læge og plejepersonale samt eventuelt borgeren selv.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for uddybende information og spørgsmål.
 
Danmarks Apotekerforening
Telefonnummer: 33 76 76 00 
E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk

Læs også Apotekets brochure om fordelene ved dosispakket medicin


FAQ

 • Dosisdispenseret medicin, også kaldet dosispakket medicin, er færdigpakket medicin i en dosisrulle til 14 dage ad gangen. Medicinen bliver pakket af maskiner på et pakkeapotek. På hver dosispose står borgerens navn, CPR-nummer, hvilken medicin posen indeholder, samt hvornår den skal tages.

 • Dosisdispenseret medicin, som er pakket af maskiner med fotokontrol, er langt mere sikkert end manuelt dispenseret medicin, da risikoen for fejldispensering reduceres markant. Derudover sikrer dosisdispensering et bedre overblik over borgerens medicinindtag, hvilket øger sandsynligheden for rettidig medicinering og rigtig dosis. Det bliver også nemmere at spotte eventuelle fejl, uhensigtsmæssigheder og interaktioner ved borgerens medicin. 

 • Borgere, der tager flere forskellige typer medicin over en længere periode eller på forskellige tidspunkter af døgnet, kan have gavn af dosisdispenseret medicin. Et komplekst medicinforbrug gør det svært at overskue, om den rette medicin er blevet taget på de rigtige tidspunkter. Dosisdispensering kan reducere risikoen for fejlmedicinering ved at skabe bedre overblik.

 • Det lokale apotek kan bistå med dialog, rådgivning og aftaler vedrørende dosispakket medicin mellem apotek, læge og plejepersonale samt borgeren selv. Du er velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for yderligere information og spørgsmål.